RFID

מערכת ניהול ובקרה לאיסוף פחים

חברת Genio משווקת מוצרים שונים ומגוונים לצורך בקרה, פיקוח וייעול תהליך פינוי האשפה העירונית.

חברת  GENIO  מספקת את שירותי התמיכה, ההדרכה והשירות הדרושים ללקוח בכדי להגיע ליעילות מרבית שמתבטאת בהורדת עלויות, הקטנת הזיהום הסביבתי ופקקי התנועה הנגרמים כתוצאה מתנועת משאיות הפינוי.
המערכות הן מודולריות – כלומר ניתן להתחיל פעילות עם מערכת בסיסית עם עלויות פחותות ועם הזמן והצרכים המשתנים,
להרחיב את סל המוצרים. 

מוצרי החברה המשווקים בישראל:

 • מערכת ניהול ותפעול מערך הפינוי
 • מערכת ניהול מסלולי פינוי וציי רכב
 • מערכות מובייל לשימוש הנהגים
 • מערכות ניהול פחים בטכנולוגיית RFID
 • מעקב ובקרת הנפות פחי אשפה בטכנולוגיית GPSID
 • מעקב ובקרת שקילת פחי אשפה
 • דו"חות תפעוליים ועסקיים

עבודה בשיטת מודולרית:

הפתרונות שמספקת החברה הם מודולריים.

ניתן להתחיל פעילות במערכת בסיסית ולשדרג את המוצרים במעלה הפירמידה.

כל הנתונים הנאספים במשאית מועברים באופן אוטומטי ובזמן אמת למערכת הניהול.

 • מערכת GPSID
 • ספירת הנפות בזמן אמת
 • אינפורמציה על סוג כלי האצירה
 • תיעוד מיקום וזמן ההנפה מערכת RFID
 • התקנת תגי RFID על כל כלי אצירה
 • התקנת אנטנת וחומרה נוספת על כל משאית פינוי
 • מתן תעודת זהות לכל כלי אצירה הכוללת את כל הנתונים שידרשו
 • תמונה אמתית לגבי כמות הכלי האצירה מיקומם וזמני הפינוי שלהם
 • מערכת שקילה
 • התקנת רכיבים מכניים ייעודיים על כל משאית
 • התקנת חומרה ייעודית על כל משאית
 • כל כלי אצירה שיונף יישקל בצורה פרטנית
 • המערכת תזהה כל סוג של כלי אצירה שיישקל
 • דיוק מירבי כיול אחת לכמה שנים בלבד